ความประทับใจของท่านคืองานของเราปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการสนับสนุนการศึกษาและการบริการที่เป็นเลิศ  • 1. ให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของวิทยาเขตวังไกลกังวลและมหาวิทยาลัย
  • 2. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
  • 3. บริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพ  • 1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานด้านการศึกษาและการบริการ
  • 2. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
  • 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดองค์กรเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รักบริการ ทำงานเป็นทีม