มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

เบอร์โทรศัพท์ 032-618500 โทรสาร 032-618570


# หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 งานสารบรรณ 4016
2 งานบุคลากร 4016
3 งานประกันคุณภาพ 4008
4 งานประชาสัมพันธ์ 4023
5 งานแผนและงบประมาณ 4010
6 งานพัสดุ 4014-4015
7 งานการเงิน 4004
8 งานบัญชี 4020
9 งานกิจการนักศึกษา 4066
10 งานสวัสดิการนักศึกษา กยศ. 4029
11 งานพยาบาล 4065
12 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 4066
13 งานทะเบียนนักศึกษา
4018
14 งานทะเบียนนักศึกษา
15 งานห้องสมุด 4024
16 งานศูนย์การเรียนรู้ 4025
17 งานเทคโนโลยีการศึกษา 4025
18 งานบริหารสินทรัพย์ 4070
19 งานอาคารสถานที่ 4070
20 งานเขียนแบบ 4070
21 งานยานพาหนะ 4070

# หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 งานผลิตสื่อการสอน 4823
2 งานบริหารทั่วไป 4823
3 งานบริการสารสนเทศ 4823
4 งานโครงการพระราชดำริ 4021

# หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 งานแผนและงบประมาณ 4713
2 งานการเงินและพัสดุ 4712
3 งานบุคลากร 4713
4 งานประชาสัมพันธ์ 4712
5 งานสารบรรณ 4712
6 งานเทคโนโลยีการศึกษา 4714
7 งานวิจัย 4714
8 งานบริการวิชาการ 4714
9 งานประกันคุณภาพ 4715
10 งานหลักสูตรและมาตรฐาน 4716
11 งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน 4718
12 งานกิจกรรมนักศึกษา 4717
13 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4720
14 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 4730
15 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 4740 / 4741
16 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4750 / 4759
17 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4760 / 4761
18 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 4770

# หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 งานแผนและงบประมาณ 4507
2 งานการเงิน 4507
3 งานประชาสัมพันธ์ 4507
4 งานเทคโนโลยีการศึกษา 4507
5 ห้องภาคสมทบ 4511
6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 4520-4521
7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4530-4531
8 สาขาวิชาการจัดการ 4540-4541
9 สาขาวิชาการบัญชี 4550-4551

# หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 งานสารบรรณ/ การเงินและพัสดุ /ประชาสัมพันธ์/ แผนและงบประมาณ 4042
2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4042

# หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 งานแผนและงบประมาณ/ งานการเงินและพัสดุ 089 5492916
2 งานบุคลากร 089 9159577
3 งานประชาสัมพันธ์ / งานสารบรรณ 063 9699564
4 งานวิจัย / งานบริการวิชาการ 094 4901512
5 งานประกันคุณภาพ 086 4737386
6 งานหลักสูตรและมาตรฐาน 080 5295511
7 งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน 094 4415941
8 สาขาวิชาการโรงแรม 099 4391739
9 สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 080 5787774
10 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 094 4415941

# หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 งานประชาสัมพันธ์ / งานสารบรรณ 4810
2 งานบริการวิชาการ 4810
3 งานแผนและงบประมาณ 4811
4 งานการเงิน งานบุคลากร 4811
5 งานพัสดุ 4811
6 งานหลักสูตร 4811
7 หมวดวิชาปฏิบัติการเคมี 4812
8 ห้องพักอาจารย์ปฏิบัติการฟิสิกส์ 4820
9 หมวดวิชาคณิตศาสตร์-สถิติ 4830
10 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 4810
11 หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4810
12 หมวดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล 4810