ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวลอาจารย์พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวลอาจารย์วัชร จินตวรรณ

หัวหน้าฝ่ายงานแผนและคลัง


อาจารย์ ดร.อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์

หัวหน้าฝ่ายงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจารย์ ดร.นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์

หัวหน้าฝ่ายงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


อาจารย์นพดล สุดสุ่ย

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารสินทรัพย์นางจันทร์ทณีย์เทวี จันทร์สวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา


นางสาวเปมิกา ปิ่นชัยมูล

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป