ประชุมผู้บริหารภายในวิทยาเขตวังไกลกังวล (17-5-65)

ประชุมผู้บริหารภายในวิทยาเขตวังไกลกังวล (17-5-65)

ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารภายในวิทยาเขตวังไกลกังวล ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษาที่ 1/2565 ชี้แจงกฎระเบียบในการเข้าพื้นที่ของนักศึกษา และเพื่อร่วมกันหารือการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม