ประชุมพนักงานราชมงคลชมคลื่น (12-5-65)

ประชุมพนักงานราชมงคลชมคลื่น (12-5-65)

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการประชุมพนักงานอาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน วางแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงาน ให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ผู้เข้าพักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างทั่วถึงและเป็นมืออาชีพ หลังจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศตามนโยบายภาครัฐ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมแและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน)