ประชุมขับเคลื่อนนโยบายศูนย์บริการวิชาการ (17-5-65)

ประชุมขับเคลื่อนนโยบายศูนย์บริการวิชาการ (17-5-65)

ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ รองอธิการบดี ประธานในการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการทำงานของศูนย์บริการวิชาการของวิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดงานบริการวิชาการในทิศทางเดียวกันทั้ง 4 พื้นที่วิทยาเขต ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วิทยาเขตวังไกลกังวล