ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (31 ต.ค.65)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (31 ต.ค.65)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูธุรกิจสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารธุรกิจสู่ผู้ประกอบการในภูมิภาค