ประชาสัมพันธ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)

ประชาสัมพันธ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber security)

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ทุกส่วนราชการได้ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอป้องกันภัยออนไลน์ ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์ www.ccib.go.th หรือ www.higtechcrime.org ไว้บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน