ประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ

ประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ

ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากรทางศึกษาสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมการประชุมเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ สายสนับสนุน ณ ห้องประชุม ทค.101 เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรสายสนับสนุน ในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565