งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มอบหมายให้ อาจารย์พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovative center : AIC) ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ครั้งที่ 2 โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 11 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ จ.ประจวบฯ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ทุกอำเภอ รวม 8 ศูนย์ และมีศูนย์เรียนรู้เครือข่าย จำนวน 155 ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนที่สอดคล้องกับสินค้าเกษตรหลักและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งองค์ความรู้ ของ ศพก.นั้น เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการทำการเกษตรและการดำเนินชีวิตของเกษตรกรและขยายผลนำไปประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น