โครงการคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

โครงการคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วม ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 ภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตวังไกลกังวล