ประชุมการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2564 สนง.วข.วังไกลกังวล

ประชุมการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2564 สนง.วข.วังไกลกังวล

ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการประชุมการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยหารือประเด็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพของสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ตลอดจนติดตามการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) และการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดยมีบุคลากรภายในสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวลเข้าร่วมประชุม