ประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้บริหารมหาวิทยาลัย “แนวคิดการบริหารจัดการ RMUTR Transformations กำหนดวิสัยทัศน์มุ่งเน้นสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมประกอบการ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีเป้าหมายสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย ตามกรอบระยะเวลา 4 ปี และเป็นรายปี ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ