โครงการสวัสดีปีใหม่ไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลฯ

โครงการสวัสดีปีใหม่ไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลฯ

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มอบหมาย อ.พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย ผศ.คมสันต์ ทับชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาทางไกล เข้าร่วมโครงการ "สวัสดีปีใหม่ไทย ส่งความห่วงใย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565" โดยร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนร่วมกันรดน้ำขอพรและสวัสดีปีใหม่ไทย นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อาวุโส ตามประเพณีไทย ณ ลานต้นโพธิ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม