ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)