ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรม พ.ศ.2564

ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่ากิจกรรม พ.ศ.2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การลดค่าธรรมการศึกษา และค่ากิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ พ.ศ. 2564