ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวัง (COVID-19) ฉบับที่ 11 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวัง (COVID-19) ฉบับที่ 11 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11)