มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 จากเดิม 22 มิถุนายน 2563 เป็น 13 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นในกระทรวง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ติดตามประกาศของคณะที่ตนเองสังกัด ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขออภัยในความไม่สะดวก

หมายเหตุ : กำหนดการปฐมนิเทศเป็นไปตามกำหนดการเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง