ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวัง (COVID-19) ฉบับที่ 7 ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวัง (COVID-19) ฉบับที่ 7 ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗