ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวัง (COVID-19) ฉบับที่ 6 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวัง (COVID-19) ฉบับที่ 6 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564