กำหนดวันสัมภาษณ์และรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 "รอบโควตาพิเศษ 3

กำหนดวันสัมภาษณ์และรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

กำหนดวันสัมภาษณ์และรายงานตัว นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
"รอบโควตาพิเศษ ครั้งที่ 3"
ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.

***ขยายเวลารับสมัคร – 31 มีนาคม 2564***
สมัครออนไลน์ : kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent

#ขั้นตอนการสัมภาษณ์และรายงานตัว
1. รับเอกสาร/ตรวจหลักฐาน/สัมภาษณ์/รายงานตัว ณ คณะที่นักศึกษาสมัคร
2. เก็บหลักฐานการสมัคร ณ ห้องงานทะเบียนนักศึกษา อาคารสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล
3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ณ ห้องการเงิน อาคารสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล
4. ชำระเงินค่ากิจกรรม/วัดชุดคณะ ณ ห้องกระจก โรงอาหาร
5. วัดชุดพิธีการ ณ โรงอาหาร

#สถานที่รายงานตัว
คณะบริหารธุรกิจ
(ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 1)
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
(ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(อาคาร 3 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์)
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(อาคารสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ห้องประชุม ทค 101)
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(อาคารสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 2)

#หลักฐานที่ต้องเตรียมมา
1. ใบรายงานตัวติดรูปขนาด 1 นิ้ว มุมบนขว
2. ใบสมัครเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับ)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)
5. สำเนาใบรับรองหรือวุฒิการศึกษา (2 ฉบับ)