ประชุมกลั่นกรองข้าราชการ (20/4/65)

ประชุมกลั่นกรองข้าราชการ (20/4/65)

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล