ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยครั้งที่ 1/2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย
อาจารย์นพดล สุดสุย หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์ และนายอรรถกร ไชยะโส คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ โดยมี ร.ต.สมใจ ขุนนุ้ย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด เข้าร่วมประชุมและรับฟังการแนะนำสถานที่ อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงขอบเขตงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติ ในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการป้องกันความเสียหายต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล