ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (03/05/64)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (03/05/64)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,877,570 บาท
2. ห้องปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในยุคดิจิทัล จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,837,085 บาท