ประชุมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ประชุมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน สาธารสุขอำเภอ โรงพยาบาลหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น โดยที่ประชุมสรุปแบ่งโรงพยาบาลสนามเป็น 3 โซน คือ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ กรณีหากผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่โรงพยาบาลรัฐรองรับได้ ยังคงเน้นพื้นที่ของหน่วยงานรัฐจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นหลัก