ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (08/04/2564)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (08/04/2564)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย
1. ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,877,570 บาท
2. ห้องปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในยุคดิจิทัล จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,837,085 บาท